5/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ

5/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/21)’DE DEĞİŞİKLİK

Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğde yapılan 10 Eylül 2022 Tarihli değişikliklere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

10 Eylül 2022 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 31949
TEBLİĞ
Tarım ve Orman Bakanlığından:5/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİHAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2022/19) 
MADDE 1- 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/20)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin (8) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“8) Bucak Denizinde (36° 12′ 20.27” N – 29° 36′ 6.66” E) ve (36° 11′ 49.06” N – 29° 36′ 12.85” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-6-8),”
MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (g) bendinde yer alan “çevirme” ibaresi “gırgır” olarak değiştirilmiştir.“1) Bozburun ve Söğüt koylarını birleştiren (36° 40′  29.45” N – 28° 2′ 25.76” E), (36° 37′ 58.3” N – 28° 5′ 6.43” E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzey doğusunda kalan alanda (Harita-10-1),2) Selimiye Koyunda (36° 43′ 6.71” N – 28° 6′ 46.66” E) ile (36° 43′ 5.45” N – 28° 5′ 7.15” E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda (Harita-10-2),3) Hisarönü Körfezinde (36° 47′ 41.14” N – 28° 5′ 30.88” E) ile (36° 46′ 29.5” N – 28° 6′ 47.74” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzey doğusunda kalan alanda (Harita-10-3),”
MADDE 3- Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(9) Denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat) misina ağların ve multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağların kullanımına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:a) İstanbul Boğazı ile Karadeniz ve Marmara Denizi’nde 34 mm’den, Çanakkale Boğazı ile Ege Denizi ve Akdeniz’de 64 mm’den daha küçük göz açıklığına sahip monofilament (tek kat) misina ağların ve multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağların kullanılması yasaktır.b) 500 metreden daha uzun monofilament (tek kat) misina ağların ve multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağların balıkçı gemilerinde bulundurulması ve kullanılması yasaktır.c) Monofilament (tek kat) misina ağları ve multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağları ile avcılık yapacak balıkçı gemileri için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden Ek-2’de yer alan avcılık “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur.ç) Monofilament (tek kat) misina ağları ve multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağları ile yasadışı avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemilerinin Ek-2’de yer alan avcılık “İzin Belgesi” iptal edilir. İptal edilen iznin geçerli olduğu yıl boyunca yeni izin belgesi düzenlenmez.”
MADDE 4- Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinde yer alan çizelgeye aşağıdaki satırlar eklenmiştir.
MADDE 5- Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin başlığı “Deniz salyangozu,  deniz patlıcanı ve denizkestanesi avcılığı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(3) Denizkestanesi avcılığına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:a) Denizkestanesi avcılığı yalnızca dalma yöntemi ile yapılır.b) Denizkestanesi avcılığında kullanılacak balıkçı gemileri için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden Ek-2’de yer alan avcılık “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur.c) İzin almış balıkçı gemilerinde avcılık faaliyetleri esnasında denizkestanesi dışında su ürünleri bulundurulamaz.ç) İzin almış balıkçı gemilerinde su altı tüfeği ve zıpkın bulundurulamaz.d) Gün batımı ile gün doğumu arasında denizkestanesi avcılığı yasaktır.e) Denizkestanesi avcılığının uygulama yöntemi, takibi, kullanılacak belgeler, avlanılan ürünlerin karaya çıkarılması ve nakli, izlenmesi, günlük avlanılabilecek miktarı, zaman ve alan ile denizkestanesinin yasadışı avcılığının önlenmesi kapsamında alınacak ek tedbirlere yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.f) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak denizkestanesi avcılığı faaliyetinde bulunan balıkçı gemilerinin Ek-2’de yer alan avcılık “İzin Belgesi” iptal edilir. İptal edilen iznin geçerli olduğu av dönemi için yeni izin belgesi düzenlenmez.g) Denizkestanesi avcılığında bulunacak balıkçı gemileri için il/ilçe müdürlüklerinden Ek-6’da yer alan Nakil/Menşe Belgesinin alınması zorunludur.”
MADDE 6- Aynı Tebliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(3) Sülük istihsali yapılacak alanlar, uygulama yöntemi, zaman yasağı, takibi, kullanılacak belgeler, istihsali yapılacak alt türler, ürünlerin nakli, izlenmesi, miktarı ile sülüğün yasadışı istihsalinin önlenmesi kapsamında alınacak ek tedbirlere yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 7- Aynı Tebliğin 48 inci maddesinin on altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(16) Yetiştiricilik tesislerinin sınırlarına 100 metreden daha yakın mesafede her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.”“(32) Üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluşlarca alınan ve Ülkemizi de bağlayıcılığı bulunan kararlar Bakanlıkça ilan edilir ve uygulamaya konulur.”
MADDE 8- Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Haritalar” bölümündeki “Harita-6” ve “Harita-10” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
MADDE 9- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tarım ve Orman Bakanlığından:

5/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/21)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/20)

MADDE 1- 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/21)’in 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere” ibaresi “Deniz, göl, gölet ve baraj göllerindeki yetiştiricilik tesisleri sınırlarına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş; aynı fıkranın (g) bendinin (1) ve (6) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmış, (5) ve (7) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiş; aynı fıkranın (ö) ve (p) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“6) Bucak Denizinde (36° 12′ 20.27” N – 29° 36′ 6.66” E) ve (36° 11′ 49.06” N – 29° 36′ 12.85” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç (Harita-5-6),”

“5) Selimiye Koyunda (36° 43′ 6.71” N – 28° 6′ 46.66” E) ile (36° 43′ 5.45” N – 28° 5′ 7.15” E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç (Harita-9-5),”

“7) Hisarönü Körfezinde (36° 47′ 41.14” N – 28° 5′ 30.88” E) ile (36° 46′ 29.5” N – 28° 6′ 47.74” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzey doğusunda kalan alanda 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç (Harita-9-7),”

“8) Bozburun ve Söğüt koylarını birleştiren (36° 40′  29.45” N – 28° 2′ 25.76” E), (36° 37′ 58.3” N – 28° 5′ 6.43” E)  koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzey doğusunda kalan alanda 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç (Harita-9-8),”

“r) Muğla İli Güllük Dalyanı dalyan kuzuluklarından itibaren deniz yönünde 500 metrelik mesafe içerisinde,”

MADDE 3- Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Haritalar” bölümündeki “Harita-5” ve “Harita-9” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

About Post Author

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Previous post Göllerin belası dip çamuru! Neden oluşur, nasıl kurtuluyoruz?
Next post Et yerine balık tüketmek hem iklime hem de mideye fayda sağlıyor