DOĞAL ALABALIK AVCILIĞINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 5/2 NUMARALI TEBLİĞ / M Serkan İnanç

Doğal alabalık bütün türleri için ülkemizin tüm bölgelerinde 1 Ekim – 28 Şubat tarihleri arası avcılık yasaktır.

M Serkan İnanç

Değerli arkadaşlar herkesin kendince vicdani kuralları elbette ki vardır. Ülkemizde Doğal Alabalık konusunda çok titiz arkadaşlarımız var ve ne güzel ki hızla çoğalıyorlar.

Ama ben resmi kuralları paylaşmak istedim.

Bildiğiniz üzere Amatör Avcılığın düzenlendiği 5/2 Tebliğ Madde 13/5 gereği; https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf…

Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir.

Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.

İçsularda bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez.

Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında en fazla iki iğne bulunabilir.

bütün türleri için ülkemizin tüm bölgelerinde 1 Ekim – 28 Şubat tarihleri arası avcılık yasaktır.

alabalığın bütün türlerinde alıkonulabilir miktar 3 adet ve en az 25 cm olmalıdır. Bunun yanı sıra iç sularımızda kafes kaçkını diye tarif edilen Gökkuşağı alabalıkları da vardır. Gökkuşağı alabalığı ülkemiz iç sularının doğal türü değildir.

Doğal balık türlerinin yumurta ve yavrularını yok eder. Hastalıklara karşı son derece dayanıklı olup, özellikle hassas olan alabalık türlerine hastalık bulaştırma riski taşır ve doğal türlere karşı yem rekabetini lehine geliştirir. Gökkuşağı alabalığın da boy limiti ve yasak dönemi yoktur, alıkonulabilir limit ise en fazla 10 adettir. Orman içi sularda alabalıklara uygulanan yasak dönem Gökkuşağı alabalığı avcılığında da geçerlidir.

Şimdi bu açıklamayı neden yaptın diye sorarsanız;

Yasak olması sebebiyle dün akşam canlı yem satışı yapılmaması ve içcularda canlı yem ile amatör avcılık yapılmaması için paylaştığım konuda “İçsularda yapılan amatör balıkçılık faaliyetlerinde yem amaçlı canlı balık kullanımı yasaktır.” demiştim ya bu cümlem doğa aşığı ve geneli yakaladığını öpüp bırakan

Alabalık Sevdalılarından biraz tepki aldı.

Bugünde onları kızdırdık sanırım.

Başkanım yazıyorsunuz madem tam yazın dediler.

Sizin bu paylaşımınız sonrasında mesela Abant’ta ölü balık ile avlananların sayısı da artar.

Zaten şimdi laf dinletemiyoruz. Birde siz yapmayın lütfen dediler.

Ayrıca;

“Akarsularda da her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir.”

Dediler.

Haklılar…

Özür diliyorum ve tekrarlıyorum.

“Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.”

Not: Paylaşımda kullandığım ve tarafımdan yakalanmış olan alabalığı ölmesin diye o gün çok çaba sarf etmiştim ama olmadı. O günü hatırlayanlar nedenini bilirler.

Saygılarımla,

M Serkan Inanç

ASOF Yönetim Kurulu Başkanı

Bildiğiniz üzere Amatör Avcılığın düzenlendiği 5/2 Tebliğ Madde 13/5 gereği; https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf…

5/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/21)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2020-31/8/2024 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını
sağlamak üzere kullanımına izin verilen avlanma araçları ile ticari amaç dışı su ürünleri avcılığı yapacak olanların avlanmalarına ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;


a) Alıkonulabilir miktar: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının bu Tebliğle getirilen kurallara uygun olarak avladığı, av günü sayısına
bakılmaksızın beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,
b) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,
c) Amatör balıkçılık: Rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,


ç) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu Tebliğ ile getirilen kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak kamu kuruluşları, amatör balıkçılık dernekleri ya da federasyonlarınca düzenlenerek
gerçekleştirilen balık avlama yarışmasını,
d) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede bu Tebliğ kapsamında ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış
karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve yardımcıekipmanla su ürünleriavcılığı yapan kişiyi,


e) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
f) Balık boyu (Toplam boy): Ölçülen metoda göre toplam boy veya çatal boy olarak yapılan balık boyu ölçümünü, tam boy; ağzı kapalı iken
balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu; çatal boy; alt çene ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluğu,
g) Boy limiti: Su ürünlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için, üreme olgunluğuna geldikleri kabul edilen en küçük yasal avlanma boyunu,
ğ) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel
kişilikleri,


h) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya
üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,


ı) İl müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerini,
i) İlçe müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,
j) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş
korunaklı su alanını,


k) Orman içi su: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen
veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletleri,


l) Rekreasyonel balıkçılık: İnsanların dinlenme, eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak katılabilecekleri şekilde lagünlerde, nehirlerde, baraj gölü, göl ve düzenlenmiş bir alanda yürütülen istihsal faaliyetini,


m) Sportif balıkçılık: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı olarak, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,


n) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı
olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı balık avcılığı etkinliğini,


o) Su ürünleri: Denizler, iç sular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak
istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla bunlardan imal edilen ürünleri,
ö) Tarih aralığı: Başlangıç ve bitişini gösteren günlerin, yapılan düzenlemeye dahil olduğu ve belirtilen ayların bu Tebliğin geçerli olduğu yıllara
ait ayları ifade ettiği zaman aralığını,
ifade eder.


(2) Bu Tebliğde geçen araç, gereç ve yöntem tanımlarından;
a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,
b) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,
c) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,


ç) Bırakma oltası: Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış şekilde bir ucu amatör balıkçıda ya da kıyıda olmayan, suya başıboş bırakılmış
kontrolsüz av aracını,


d) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı
amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,
e) Çırpma/Çarpma olta: Üçlü çapa iğnenin olta ipine bağlanarak suya atılıp aniden çekilmesi suretiyle balığı herhangi bir yerinden yakalayan,
çoğu zamanda yaralayan av aracını,
f) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir işlemden geçirilmemiş,canlı veya cansız organik yemleri,


g) Düzen (Çökertme): Farklı göz seçenekleri bulunan, balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan, misina veya
ip gibi materyalden yapılmış, bir sopa ucuna bağlanarak suya batırmak suretiyle kullanılan içine giren canlıların dışarı çıkamayacağı su ürünlerini
avlamak için yapılmış tuzağı,


ğ) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi
parçasını,
h) Küspe: Ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin preslenip kurutulması sonucu elde edilen ürünü,
ı) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,


i) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,
j) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,
k) Olta iğnesi: Çeşitli yemler takılarak balık tutmak için kullanılan, metalden yapılmış, tekli, ikili, üçlü olarak üretilen materyali,
l) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta
makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan
materyali,


m) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,
n) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok
sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,
o) Pinter: Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,


ö) Sepet:Avcılık yapmak amacıyla tel, kamış, ince ağaç dalı vb. materyalden yapılmış,çeşitli geometrik şekillerde olabilen, içine giren canlıların
dışarı çıkamayacağı düzenekte su ürünlerini avlamak için yapılmış tuzağı,


p) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,
r) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta
ile atılabilen her türlü ağ parçasının geneladını,


s) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner
kanatlı yemler gibi çeşitli şekillerde ve renkteki yemleri (Her bir yapay yem, üzerindeki iğne sayısına bakılmaksızın, tüm donanımlarıyla bir olta iğnesi
eşdeğeri olarak değerlendirilir.),
ş) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, göz açıklığı en fazla 15 milimetre olan, sadece canlı yem
yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağını,
t) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan
büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,
ifade eder.


(3) Bu Tebliğde geçen türler ile ilgili tanımlardan;
a) İç sularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık: İç sularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme
potansiyeline sahip balıkları,
b) İç sularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balık: İç sularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebilen balıkları,
c) Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yakalanarak bu amaçla kullanılabilecek balıkları,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Amatör Balıkçılık Yapılması
Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları


MADDE 4 –(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla
amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir.

Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir. Ancak Bakanlık gerek duyulması halinde amatör amaçlı avcılık faaliyetlerinde türlere, yerlere ve yöntemlere göre Amatör Balıkçı Belgesi alma zorunluluğu getirebilir. Bununla ilgili usul ve esaslar
Bakanlıkça belirlenir.


(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.
(3) Amatör Balıkçı Belgesi Ek-1’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.
Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları


MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmî misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör
Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla, il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi Ek-2’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.


(2) Yabancı turist amatör balıkçılar bu Tebliğde geçen kurallara uymak kaydıyla;
a) Denizlerimizde tekne ile içsularımızda ise kıyıdan veya tekne ile avlanmak istemeleri halinde;
1) 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında verilen Ticari Amaçlı Amatör Balıkçılık


Turizm İznine sahip olanlar vasıtasıyla,
2) İl/ilçe müdürlüklerinden, Ek-3’de bir örneği bulunan avlanma fişi almak suretiyle,
b) Herhangi bir izin veya belge almaksızın;
1) Amatör veya sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında,
2) Denizlerde sadece kıyıdan olmak üzere,
avlanabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous post Kızılırmak Nehri ‘zehirli güzellik’ ile kaplandı
Next post Dünyayı buz kestiren haber bu sabah saat 10.04’te geldi… Bir anda ortaya çıkan yaratık herkesi buz kestirdi